Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nghiệp vụ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn kiện tài liệu
 
Skip portletPortlet Menu
Liên kết website
 
 
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY (26/03/2014 07:55 AM)
(ban hành kèm theo Quyết định số 447- QĐ/ĐU ngày 20/2/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An)                

          I- CHỨC NĂNG:

          1- Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là cơ quan tham mưu giúp Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giao.

          2- Là cơ quan chuyên môn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy.

          II- NHIỆM VỤ:

          1- Chuẩn bị các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ủy; chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật, đề án trình Đảng ủy quyết định theo thẩm quyền.

          2- Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giao.

          3- Phối hợp với các ban đảng và Văn phòng Đảng ủy giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng (theo Điều 30 Điều lệ Đảng) và giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, lập đoàn giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền; sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

          4- Đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ; tham gia ý kiến do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

          5- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho Ủy ban Kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

          6- Phối hợp với ban Tổ chức, văn phòng Đảng ủy theo dõi giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, các ban đảng và cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra của Đảng ủy và cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy.

          - Xây dựng, quản lý hồ sơ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; xây dựng tổ chức cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy khi cần thiết. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy giao.

          III- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

          1- Lãnh đạo: Gồm Chủ nhiệm và 1- 2 Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra.

          - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Phó Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra.

          - Biên chế: Gồm Chủ nhiệm, 1- 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, 2 chuyên viên, 1- 2 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra chuyên trách; 1 đồng chí chuyên viên phụ trách công tác văn phòng, thống kê, lưu trữ, xử lý, kỷ luật đảng, chỉ đạo tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiểm tra cơ sở, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo sự phân công của Ủy ban Kiểm tra; 1 chuyên viên theo dõi, thực hiện giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo sự phân công.

          2- Nhiệm vụ cụ thể:

          - Đồng chí Chủ nhiệm: Chụi trách nhiệm trước Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về mọi mặt hoạt động của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; thay mặt Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra  Đảng ủy giữ mối liên hệ với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các ban và Văn phòng Đảng ủy, các cấp ủy cơ sở trực thuộc  và các cơ quan có liên quan về những công việc có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ.

          - Chủ trì tham mưu chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy; chỉ đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra tham mưu chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề, báo cáo tổng kết hàng năm về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

          - Trực tiếp ký các văn bản của Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm của Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

          - Chụi trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về quản lý, điều hành cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, xây dựng cơ quan Ủy ban Kiểm tra vững mạnh; cung cấp thông tin cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy,  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, chấp hành kỷ luật và thi hành kỷ luật, tình hình của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Thường xuyên báo cáo, cung cấp thông tin cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy về tình hình của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Thường xuyên báo cáo, cung cấp thông tin cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy về tình hình các tổ chức cơ sở đảng được phân công cho cơ quan Ủy ban  Kiểm tra Đảng ủy phụ trách.

          Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chức trách nhiệm vụ; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên hàng tuần, hàng tháng.

          - Đồng chí Phó Chủ nhiệm: Chụi trách nhiệm trước Ủy ban Kiểm tra và đồng chí Chủ nhiệm giải quyết công việc hàng ngày của Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra. Giúp đồng chí Chủ nhiệm điều hành hoạt động của cơ quan, xử lý các tài liệu, công văn đi, đến và các thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy.

          - Trực tiếp xây dựng và chỉ đạo tham mưu xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, kế hoạch triển khai thực hiện từng quý, từng tháng; tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo kiểm tra chuyên đề diện rộng theo chủ trương của cấp trên. Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục về xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, của Đảng ủy và của Ban Thường vụ Đảng ủy. Ký các báo cáo tháng, các công văn chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và một số văn bản khác khi được đồng chí Chủ nhiệm giao.

          - Trực tiếp tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính của cơ quan Đảng ủy và kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

          - Thực hiện nhiệm vụ chuyên quản và chủ động nắm bắt thông tin, kết quả hoạt động của cơ quan, của các cơ sở đảng trong Đảng bộ để tổng hợp, phản ánh với đồng chí Chủ nhiệm và hội nghị cơ quan Ủy ban Kiểm tra hàng tháng. Cùng với đồng chí Chủ nhiệm quản lý, chăm lo xây dựng cơ quan Ủy ban Kiểm tra vững mạnh. Thay mặt đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra giải quyết công việc của cơ quan Ủy ban Kiểm tra khi Chủ nhiệm đi vắng hoặc được ủy quyền.

          - Được đồng chí Chủ nhiệm ủy quyền theo dõi, quản lý tài sản được trang bị của cơ quan Ủy ban Kiểm tra; chỉ đạo, tổ chức lưu trữ, khai thác tài liệu, văn bản của Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

          * Đồng chí Chuyên viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra:

          - Trực tiếp giúp đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy ban Kiểm tra quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ các cuộc kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy; trực tiếp theo dõi, quản lý, lưu trữ công văn đi, đến của Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; lập, lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra; đôn đốc các Ban, Văn phòng hoàn thành hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, lưu trữ theo quy định; tham mưu quyết định, kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của tổ chức Đảng cấp dưới và kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới.

          - Theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiểm tra cơ sở, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra của cấp ủy cơ sở; tổng hợp, phân tích tình hình số liệu thống kê, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ hàng tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu đột xuất; giúp đồng chí Phó Chủ nhiệm xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luạt hàng tháng; cập nhật thông tin, báo chí, dư luận xã hội liên quan đến cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ để phản ảnh cho đồng chí Phó Chủ nhiệm và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

          - Trực tiếp tham mưu, theo dõi việc xử lý đơn thư khiếu nại, kỷ luật đảng, đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ,  giúp đồng chí Phó Chủ nhiệm tham mưu thực hiện kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

          - Giúp Ủy ban Kiểm tra hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong Đảng bộ thực hiện quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng theo thẩm quyền; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ các vụ thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm để trình Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét các vụ kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

          - Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; giúp đồng chí Phó Chủ nhiệm tham mưu xây dựng đề cương, kế hoạch kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và các nhiệm vụ khác do đồng chí Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm phân công.

          - Quản lý hệ thống mạng máy tính và thông tin trên mạng máy tính chuyên ngành kiểm tra Đảng, tổ chức hướng dẫn sử dụng, khai thác hệ thống phần mềm ứng dụng trên máy chuyên ngành kiểm tra.

          V- CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA:

          1- Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh- Ủy viên Ban Thường vụ- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

          Điện thoại: 0388601157.                     DĐ:  0912574632

          Gmail: hongkhanhdcd@gmail.com

          2- Đồng chí Nguyễn Văn Sô- Ủy viên Ban Chấp hành- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

  Điện thoại: 0987893737

 Mail: nguyenvanso.na@gmail.com

         3- Đồng chí Nguyễn Thanh Đàn-Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

          Điện thoại: 0388601157.                       DĐ: 0936344661

          Gmail: nguyenthanhdan777@gmail.com

 |  Đầu trang
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Lịch làm việc
 
Skip portletPortlet Menu
Danh sách thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện Ảnh
 
Skip portletPortlet Menu
Video clip

Giao lưu "Tuổi trẻ Nghệ An với biển đảo quê hương"

 
 
 
 
 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An