Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nghiệp vụ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn kiện tài liệu
 
Skip portletPortlet Menu
Liên kết website
 
 
 
Chức năng, nhiệm vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. (01/04/2014 10:19 AM)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

(Trích Quy định số 491 - QĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2011

 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An)

I . Chức năng:

Lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường hạt nhân vai trò chính trị của tổ chức đảng đối với lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức chính trị - xã hội của các đơn vị thuộc Đảng bộ.

 II- Nhiệm vụ:

 1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

      - Lãnh đạo các TCCS đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, hiệu quả công tác quản lý, điều hành nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng cơ quan vững mạnh.

      - Tham gia lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối; tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tỉnh.

      2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

      - Lãnh đạo các TCCS đảng trong khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục,bồi dưỡng Chủ ngĩa Mác- lê nin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

      - Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cho đảng viên, cán bộ, công chức,viên chức.

      - Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

      - Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức,viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đảm bảo ổn định tư tưởng, nội bộ đoàn kết thống nhất.

      3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở và đảng viên

      - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp để xây dựng các TCCS đảng thuộc khối trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

      - Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các TCCS đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của TW về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tư phê bình và phê bình, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác quản lý đảng viên.

      - Bồi dưỡng cấp ủy viên cơ sở, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

      4. Lãnh đạo công tác cán bộ:

      - Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ theo phân cấp cán bộ của Tỉnh ủy; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các TCCS đảng trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.

      - Tham gia ý kiến về đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, đối với đảng viên thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý (khi có yêu cầu).

      - Tham gia ý kiến với các ban xây dựng đảng, đảng đoàn, bán cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp ủy viên thuộc diện Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quản lý.

      - Quyết định hoặc đề nghị với Tỉnh ủy quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh theo phân cấp quản lý.

      5. Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

      - Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra,giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của TW về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

      - Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nàh nước; phòng, chống quan liêu, gia trưởng, cụ bộ, bè phái, suy thoái về phẩm chất, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

      6. Lãnh đạo các đoàn thể

      - Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện cáo hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp Đoàn thanh  niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối CCQ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

      - Lãnh đạo các TCCS đảng trong Đảng bộ Khối thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các đoàn thể nhằm xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

      7. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ

      Thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc thực hiện đúng các quy định của TW, của Tỉnh về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo cấp quản lý.


 |  Đầu trang
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Lịch làm việc
 
Skip portletPortlet Menu
Danh sách thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện Ảnh
 
Skip portletPortlet Menu
Video clip

Giao lưu "Tuổi trẻ Nghệ An với biển đảo quê hương"

 
 
 
 
 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An