Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hướng dẫn nghiệp vụ
 
Skip portletPortlet Menu
Văn kiện tài liệu
 
Skip portletPortlet Menu
Liên kết website
 
 
Hướng dẫn công tác xây dựng cấp ủy Nhiệm kỳ 2015- 2020
Hướng dẫn công tác xây dựng cấp ủy Nhiệm kỳ 2015- 2020
Công văn về việc kiểm tra công tác đảng viên năm 2016
Công văn về việc kiểm tra công tác đảng viên năm 2016, tại đây
Thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.
Hướng dẫn tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng.
Hướng dẫn tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng.
Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên.
Quy trình, thủ tục xóa tên đảng viên.
Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên.
Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên.
Nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên.
Nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên.
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.
Hướng dẫn nghiệp vụ giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng
Hướng dẫn nghiệp vụ giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng
Hướng dẫn nghiệp vụ tặng huy hiệu Đảng
Công tác tặng Huy hiệu Đảng được thực hiện theo Hướng dẫn số 06 -HD/TU ngày 24/7/2012 "Hướng dẫn tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng" của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (10 trang);
Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đảng viên
1. Thực hiện Quy định của Bộ Chính trị, điểm 8.1, Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/01/2012 Ban Tổ chức Trung ương đã Hướng dẫn các loại văn bản trong  hồ sơ đảng viên
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác khen thưởng
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Quy định số 1352 -QĐ/TU ngày 11/11/2011 "Về chế độ khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên" (Ban tổ chức Tỉnh uỷ có Công văn số 337-CV/BTC ngày 16/11/2011 ban hành kèm theo Hướng dẫn lập hồ sơ khen thưởng)
Hướng dẫn nghiệp vụ chuyển sinh hoạt Đảng
Giới thiệu sinh hoạt đảng được thực hiện theo quy định của Trung ương, bảo đảm để đảng viên chuyển công tác, thay đổi chỗ ở chuyển sinh hoạt đảng được chặt chẽ, nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ của tổ chức đảng; giúp các cấp uỷ đảng nắm tình hình di chuyển của đảng viên, ngăn ngừa kẻ địch, phần tử xấu chui vào Đảng.
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Lịch làm việc
 
Skip portletPortlet Menu
Danh sách thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện Ảnh
 
Skip portletPortlet Menu
Video clip

Giao lưu "Tuổi trẻ Nghệ An với biển đảo quê hương"

 
 
 
 
 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An